Księgi rachunkowe

 • opracowywanie i wdrażanie zasad rachunkowości, w tym zakładowego planu kont
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów
 • ustalanie wyniku finansowego
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT, rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług)
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i zeznania rocznego
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • przygotowywanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS