Rodzaje prowadzonych ksiąg:  
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów 
  • Sposób prowadzenia księgi, warunki jakim powinna ona odpowiadać oraz szczegółowy zakres obowiązków podatnika związanych z jej prowadzeniem określa w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. (Dz. U. nr 152, poz. 1475) .
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne regulują ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.)
  • Akta pracownicze 
  • Prowadzenie spraw pracowniczych w zależności od formy zatrudnienia regulują Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy bądź Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.